BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: (084) 280 3852650 - Fax (084) 280 3852665

Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng trực tuyến, hỗ trợ công tác tự đánh giá
đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục và đào tạo

------------------------------------ Các tổ chức có nhu cầu sử dụng sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với
Trung tâm phát triển phần mềm, Trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Điện Thoại: 0986 175777 - Email: nvsu@ictu.edu.vn